Porter house - privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens op deze site, porter house.be, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Porter house is een project van en heeft zijn maatschappelijke zetel in en is ook te bereiken via porter house.be . porter house wordt hierna ook ‘ons’ of ‘wij’ genoemd.

 

In deze verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (i) onze website porter house.be  (hierna genoemd de “Website”), (ii) de diensten van porter house, alsook (iii) op het delen/sharen van media posts van porter house.  (Punten (i) en (ii) worden hierna gezamenlijk de “Diensten” genoemd).

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door porter house, alsook het delen/sharen van media posts door porter house impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken voor zover er wettelijk geen uitdrukkelijke toestemming vereist is voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (van bepaalde persoonscategorieën).

Mogelijk verzamelde persoonsgegevens:

Website porter house

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;

Wij vragen in principe geen gevoelige informatie (zoals bv. gegevens over ras, medische gegevens, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uitdrukkelijke toestemming vragen om deze persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Andere persoonsgegevens die we verzamelen gaan over uw gebruik van onze website:

Logbestandsinformatie: we houden onder andere volgende data bij in serverlogs:

IP adres;

Browser-informatie;

De externe webpagina vanwaar je komt;

De pagina’s die je bezocht hebt op onze website;

Tijdstip en duur van de bezochte pagina’s.

Apparaatgegevens: we kunnen bijhouden via welk apparaat je onze website bezoekt;

Wijze van verzameling persoonsgegevens:

–   Via het contactformulier op de Website;

–   Via de betalingspagina

Gebruik persoonsgegevens:

–   Afhandeling van de door u gevraagde informatie;

–   Direct marketing (o.a. verzenden nieuwsbrieven, mailings);

–   Verwerking van vragen;

–   Uitvoering van onze dienstverlening;

–   Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;

–   Samenstellen van gebruikersstatistieken;

–   Beveiliging en verbetering van onze Diensten;

–   Bezoekersadministratie;

–   Verwerken van betalingen;

–   Aanmaken van een persoonlijk account op de website. 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden:

Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren. Indien het noodzakelijk is dat porter house in dit kader uw persoonsgegevens bekend maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat porter house uw persoonsgegevens bekend maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

porter house zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart porter house uw persoonsgegevens in principe voor een periode van tien jaar of voor de duur van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Wij verbinden er ons echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

Uw privacy rechten:

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met erfgoedcel waasland of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ons te bezorgen via email of ter post:

–      Recht op toegang tot de persoonsgegevens die porter house mogelijks over u beschikt;

–      Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

–      Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

–      Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

–      Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

–      Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

–      Recht van bezwaar/verzet tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

–      Recht van bezwaar/verzet tegen direct marketingpraktijken.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door met ons contact op te nemen via het contactformulier op onze Websites of andere contactgegevens zoals verder beschreven in dit document onder de titel “Contactgegevens”.

Beveiliging persoonsgegevens:

porter house verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

porter house zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server in de Europese Unie.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan porter house, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van porter house.

Nieuwe regelgeving gebiedt ons ook bij dergelijke situaties, hier verder gedefinieerd als datalekken, zowel u als de Privacy Commissie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Voor meer informatie hierover kan u terecht op: https://gdpr.wolterskluwer.be/nl/nieuws/datalekken-in-de-gdpr/ .

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens, dewelke wij hebben verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat. Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij porter house, de klanten en de partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend; tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van porter house. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Update Privacy Verklaring:

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van onze Diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

 

Gebruik van cookies:

Onze Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan onze website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee onze website samenwerkt. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en onze Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze Website. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van onze Website die u heeft aangeklikt. Een deel van de cookies op onze website zijn noodzakelijk voor het correct functioneren hiervan.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze Website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Hieronder vindt u  de cookies terug waarvoor u hebt ingestemd door op de OK-knop van de cookie notice te klikken. Daarnaast gebruikt onze website ook andere cookies waarvoor we geen expliciete consent moeten vragen volgens de huidige EU-wetgeving. Meer info hierover vindt u hier: http://ec.beropa.be/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm .

Google Analytics Tracking

 

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, concreet betekent dit uw IP adres, besturingssysteem en browser type. Deze informatie wordt verzameld voor systeem administratie en om rapporten te kunnen opmaken. Het betreft enkel statistische data rond browsing acties en patronen, deze gegevens identificeren u niet als individu.

 

Op deze site maken we gebruiken van cookies verbonden aan Google Analytics. Google Analytics is een web analyse tool die ons helpt begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de site. We gebruiken deze gegevens enkel om na te gaan hoe we de site verder kunnen verbeteren. In de toekomst kunnen we deze gegevens eveneens gebruiken om bepaalde advertenties op onze site te plaatsen die aangepast zijn aan uw interesses. (Naam cookie : doubleclick.net).

 

Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals het tijdstip waarop een bezoek naar de site plaatsvond, of de gebruiker daarvoor al eens op de site geweest is en/of via welke site de gebruiker op onze site beland is. Daarnaast kunnen we via doelgroep analyse zien welke groep mensen met een bepaalde interesse onze site bezoekt en wat voor andere interesses deze doelgroep heeft zodat we in de toekomst onze content beter op de doelgroep kunnen afstellen.

 

Google Analytics verzamelt informatie anoniem. Het rapporteert website trends zonder de individuele bezoekers te identificeren. Indien u niet wil dat Google Analytics uw online gedrag analyseert kan u hier een plugin downloaden om dit te voorkomen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .  

 

Het installeren van de plugin heeft geen effect op uw ervaring met de site.

 

Voor meer gedetailleerde informatie rond Google Analytics cookies kan u hier terecht: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

porterhouse.be 

porter house draait op opensource wordpress software. Om uw surfervaring aangenamer te maken wordt er via cookies informatie over de site opgeslagen op de harde schijf van uw pc.

Concreet gaat dit om het opslaan van bepaalde cachebestanden. Deze zorgen ervoor dat, bij veelvoudige bezoeken, niet telkens de hele site moet worden geladen maar enkel de recente wijzigingen. Dit zorgt er ook voor dat u de cookie notice pop-up niet bij elk bezoek moet aanvaarden (of weigeren).

Derde partij cookies

Facebook, Instagram en Google Analytics kunnen voor het analyseren en verzamelen van uw data soms een derde partij inschakelen. Business partners van deze bedrijven kunnen eveneens  derde partij cookies plaatsen op uw toestel. Deze cookies kunnen ze gebruiken om producten en diensten te adverteren naar u toe persoonlijk, op andere plaatsen op het internet.


Om meer te weten te komen over hoe deze “Third-party”-cookies werken, wat voor informatie over u via deze cookies verzameld wordt, hoe deze gebruikt wordt en hoe u ervoor kan zorgen dat uw privacy niet geschonden wordt, kan u volgende sites bezoeken:

The Network Advertising Initiative => http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

The Digital Advertising Alliance => http://www.aboutads.info/ .

The European Digital Advertising Alliance => http://youronlinechoices.be/ .
Facebook cookie policy => https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram cookie policy => https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

 

 

Andere websites:

Onze Diensten kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat porter house niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

Klachten:

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contactgegevens:

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via de porter house website.